voorwaarden
Voorwaarden
 

Algemene voorwaarden voor levering van producten

“Streetdanceshop” Stationsplein 15 gevestigd en

kantoorhoudende te 4461 HP Goes

 

 

 

Artikel

1.         DEFINITIES

            In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: streetdanceshop de directie van dhr. AJJ Vos.

2.        AANBIEDINGEN

2.1       De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de catalogus en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door streetdanceshop in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

2.2        Streetdanceshop behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De prijzen tijdens het doen van een bestelling blijven gelden, zodat de klant niet onverhoopt voor een wijziging komt te staan. Mocht er ondanks onze zorg voor het behouden van een stabiel prijsniveau en de juiste prijzen een fout vermeld staan, dan behoudt de zaak het recht de producten niet te leveren. Aldus zijn prijs- en zetfouten voorbehouden.

3          ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

3.1       Streetdanceshop behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Streetdanceshop is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant waarheidsgetrouw volledige gegevens ingevuld heeft betreft naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Door de bestelling geeft de klant te kennen dat deze met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Streetdanceshop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

4          ZICHTTERMIJN

4.1       Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 10 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Artikelen die na 10 dagen worden teruggezonden kunnen niet meer geruild of vergoed worden.

4.2       Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te passen.

4.3       De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn, dit ter beoordeling door Streetdanceshop, deze worden dan niet in behandeling genomen. De artikelen moeten in originele staat met aangehechte prijskaartjes en al teruggezonden worden. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.

4.4       De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TNT post of bezorger. Indien het pakket door de TNT post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur/pakbon.

4.5       De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Streetdanceshop accepteert in dat opzicht een door de TNT post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

4.6       De voorwaarden voor terugzending worden vermeld op de factuur, die bij de bestelling wordt ingesloten.

4.7       Bij het retourneren moet ook het verzendadres vermeld staan.
Alleen producten die zijn voorzien van de originele verpakkingen, labels en verzegelingen worden retour genomen.

5          TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

5.1       De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 10 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door No Bite fashion aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

6          LEVERING                                                                                                                                         

6.1       Streetdanceshop zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.

6.2       Indien een besteld artikel niet voorradig is, en Streetdanceshop besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal Streetdanceshop dit aan de klant meedelen. De klant heeft het recht hiermee in te stemmen of niet.

6.3       De wijze van vervoer wordt door Streetdanceshop bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten van €7,50 (binnen Nederland) met een gewicht to max. 5 kilo. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage elke keer worden berekend.

6.4       Verzendingen worden na betaling geleverd en aangeboden door TNT-Post.

7          TRANSPORT RISICO

7.1       Streetdanceshop draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

7.2       In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico op de klant over, nadat de artikelen door de TNT-Post of de door Streetdanceshop aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

7.3       Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Streetdanceshop gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

8          GARANTIE

8.1        Streetdanceshop garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

8.2       De door Streetdanceshop verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging gevolg is van:
-nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;

-onoordeelkundig gebruik;

-het niet of niet juist in acht nemen van de wasvoorschriften;
Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen door verkeerd wassen of ander onjuist gebruik.

8.3       In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel -op kosten van No Bite fashion te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

8.4       Streetdanceshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Streetdanceshop geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Streetdanceshop.

8.5       De producten op de website zijn duidelijk te zien. Het kan mogelijk zijn dat de kleur en model iets kunnen afwijken van realiteit.

9          BETALINGSVOORWAARDEN

9.1   De klant dient vooruit te betalen d.m.v. overboeking binnen 8 dagen na de bestellings datum ten gunste van Streetdanceshop onderdeel van No Bite.

10        TERUGBETALINGEN

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd, op grond van door streetdanceshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst niet worden terugbetaald, maar men heeft de mogelijkheid om het artikel om te ruilen voor een ander artikel uit de streetdanceshop collectie.

11        ADRESWIJZIGINGEN

11.1.1  De klant is verplicht Streetdanceshop op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare "verhuisberichten".

11.1.2  Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Streetdanceshop aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

11.1.3  De klant machtigt Streetdanceshop om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen.

12        PERSOONSREGISTRATIE

12.1.1  Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van streetdanceshop. Alle gegevens die een klant aan No Bite fashion doorgeeft worden door Streetdanceshop opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van commerciële aanbiedingen van Streetdanceshop of van door streetdanceshop zorgvuldig geselecteerde derden.

12.1.2  Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12.1.3  Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame (post, telefonisch of e-mail) verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

12.1.4  Streetdanceshop verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden.

13        GESCHILLENBESLECHTING

13.1.1  In het geval van een geschil dient de klant eerst contact op te nemen met Streetdanceshop, door post,email of iedere ander vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Streetdanceshop dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

13.1.2  Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur. 

13.1.3  Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt heeft de klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

14        OVERIGE BEPALINGEN

14.1.1  De juistheid van alle door Streetdanceshop opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Streetdanceshop schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

14.1.2  Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in de catalogus of in andere publicitaire mailings of op internet, kan No Bite fashion geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.1.3  De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of gepersonaliseerde bestelbonnen; hij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

14.1.4  Streetdanceshop is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

14.1.5  Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

14.1.6  Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.1.7  Streetdanceshop Postbus 476 4460AW Goes KvK: 22904380 B.T.W.: 817642353.B01